Dr. Machoň je spoluřešitelem projektu GAČR

Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka se stal spoluřešitelem tříletého projektu GAČR „První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků: interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí“ (19-20678S). Řešitelem projektu je doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. z MFF UK a dalším spoluřešitelem Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Cíle projektu: Projekt si klade za cíl interdisciplinárně zkoumat závislost úspěchu českých vědců na
generačních diskursech, jejich vliv na vytváření vědecké instituce zdola a uplatnění profesních
dovedností v mezinárodních politických organizacích v padesátých až osmdesátých letech 20. století.

Abstrakt: Projekt má zkoumat vzdělávání a výchovu astronomů a astrofyziků v Praze a Brně v letech
1945–1959 (první poválečná generace). Výsledná kolektivní biografie bude postavena na
výzkumu generačního vědomí a forem vzdělávání (role učitele, učebnic, observatoří a lidových
hvězdáren). Hlavní otázkou je, jak byla generace formována historickými zlomy a společně
sdílenou zkušeností, jak čeští vědci (včetně matematiků) uplatnili tuto zkušenost ve své
pracovní kariéře a jak se podíleli na vytváření vědecké instituce zdola. Interdisciplinární projekt
umožňuje kombinovat poznatky z oboru astronomie s kvantitativními postupy historie (kolektivní
biografie a generační diskurs) a s kvalitativními postupy mezinárodních vztahů (epistémické
komunity). Takto ukotvené dějiny vědy mají ambici postihnout oborový i sociální kontext vývoje
přírodních věd a vysvětlit významné zastoupení českých astronomů ve společnosti i na poli
astronautiky a kosmického práva.