Vedlejší specializace 2ED – Ekonomická diplomacie

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena studentům, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na ekonomickou dimenzi vnějších vztahů a získat komplexní přehled o roli, jakou v ní sehrává ekonomická diplomacie. Studium reflektuje tuto problematiku jak v rovině teoretické, tak také z pohledu zásadních skupin aktérů. Těmi jsou na jedné straně stát a dotčené ústřední orgány státní správy a na straně druhé konkrétní podnikatelské subjekty. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům, kteří se chtějí ve své budoucí praxi uplatnit v jak v ekonomické dimenzi zahraniční služby, tak také v soukromé sféře zaměřené na mezinárodní podnikatelské aktivity. Do předmětů vedlejší specializace jsou zváni přední odborníci na danou problematiku s bohatými zkušenostmi jak z praxe zahraniční služby, dalších dotčených státních institucí i podnikatelských subjektů. V rámci vedlejší specializace je možné absolvovat odbornou praxi v příslušných státních institucích, případně i v konkrétních podnicích, které mají vazbu na ekonomickou dimenzi vnějších vztahů. Absolventi vedlejší specializace jsou připraveni pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují kompetence související s mezinárodním bilaterálním i multilaterálním vyjednáváním.

Garant: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Podmínky pro přijetí

Studenti v navazujících magisterských studijních programů nemusí absolvovat přijímací řízení.

 

Certifikát

Fakulta mezinárodních vztahů ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR uděluje certifikát Ekonomická diplomacie studentům, kteří splní podmínky definované v

opatření děkana FMV

a doloží je prostřednictvím

žádosti adresované Ing. Janě Peterkové, Ph.D.

Držitelům bude certifikát předán při promoci nebo při zvláštní příležitosti na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

 • Certifikát

 

Výstupy z učení

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie připravuje své absolventy na práci v oblasti vnějších ekonomických vztahů, a to jak podpory exportu, tak i přímých zahraničních investic. Absolventi oboru se zároveň dokáží i orientovat v dalších tématech souvisejících s ekonomickou diplomacií. Studenti dokáží při úspěšném absolvování vedlejší specializace prezentovat řadu odborných znalostí a dovedností.

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 • chápat a vysvětlit význam podpory vnějších ekonomických vztahů v zahraniční politice státu, včetně možných pozitivních přínosů a úskalí;
 • chápat a aplikovat hlavní teoretické koncepty v oblasti podpory vnějších ekonomických vztahů a ekonomické diplomacie;
 • identifikovat a analyzovat dimenze, organizační struktury a nástroje ekonomické diplomacie;
 • rozlišovat požadavky kladené na ekonomickou diplomacii různými typy států (velkými vs. malými, vysoce rozvinutými vs. méně rozvinutými atd.);
 • propojit problematiku ekonomické diplomacie se souvisejícími otázkami mezinárodních ekonomických sankcí a zahraniční pomoci;
 • vyhledat a porozumět základním právním normám, upravujícím ekonomickou dimenzi vnějších vztahů.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • aplikovat hlavní zásady fungování ekonomické diplomacie;
 • uplatnit zásady informační a analytické činnosti ekonomického diplomata;
 • provést analýzu situace;
 • efektivně vést jednání, prezentovat stanoviska a v praxi aplikovat zásady přípravy pozice pro bilaterální i multilaterální jednání;
 • aplikovat znalosti a schopnosti ekonomického diplomata (aktéra ve státní správě);
 • v praxi uplatnit znalosti z oblasti přípravy podnikatelského subjektu pro exportní činnost (analýza teritoria, výběr sortimentu, vyhledávání vhodných partnerů);
 • vyhledat a porozumět právním podmínkám, které limitují výkon ekonomické diplomacie na jedné straně a vlastní export na straně druhé.

 

Skladba předmětů vedlejší specializace

Povinné předměty – nutné získat 24 kreditů

Ident Název předmětu ECTS Hodiny Forma ukončení Semestr
2SM511 Ekonomická diplomacie v současném světě 6 2/2 zkouška ZS
2SM512 Mezinárodní ekonomické právo 6 2/2 zkouška ZS
2SM513 Politické aspekty realizace ekonomické diplomacie 6 2/2 zkouška ZS
2SE521 Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky 6 2/2 zkouška LS

 

Volitelné předměty – nutné získat 6 kreditů

Ident  Název předmětu  ECTS  Hodiny  Forma ukončení 
Mimosemestrální kurzy (dostupné v InSIS) zkouška
22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá 6 zkouška
22F413 Odborná stáž – krátkodobá 6 zkouška

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce – v InSIS v sylabu státnicového předmětu 2ED.