Odborné životopisy zaměstnanců

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Vedoucí katedry

Byla jmenována vedoucí KMSD k 1. 1. 2021, po více než sedmiletém působení v čele Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka. Ve své odborné práci se specializuje na normy v mezinárodních vztazích, zejména ochranu lidských práv a normativní politiku malých států, na toto téma publikovala řadu odborných studií, včetně monografií a článků v prestižních zahraničních časopisech, např. Journal of International Relations and Developmnent nebo European Security. Byla řešitelkou a členkou týmu v několika vědeckých projektech podpořených grantovými agenturami GAČR a TAČR. Je garantkou magisterských a doktorských studijních programů Mezinárodní studia a diplomacie a International and Diplomatic Studies. Aktivně spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních akademických a vědeckých institucí – v letech 2015-2019 působila v panelu P408 agentury GAČR, z toho dva roky na pozici jeho předsedkyně, je členkou vědeckých rad FMV, FSV UK a MZV ČR, několika oborových rad doktorského studia, redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy a působí ve výkonném výboru Central and East European International Studies Association a je aktivní rovněž v dalších oborných mezinárodních organizacích.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

Je docentkou na KMSD. Na katedře působí od roku 1998, od roku 2013 zastává funkci zástupkyně vedoucí katedry. Od roku 2016 působí na pozici proděkanky pro vědu a doktorské studium Fakulty mezinárodních vztahů. Je garantkou bakalářského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie a jeho anglické verze International and Diplomatic Studies. Od roku 2019 je členkou panelu P408 Právní vědy, politologie Grantové agentury České republiky, od roku 2021 jeho předsedkyní a členkou oborové komise OK4 – společenské a humanitní vědy. Pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství vykonává funkci hodnotitelky v oblasti vzdělávání 20. Politické vědy. Mezi její odborné zájmy patří analýza zahraniční politiky, vnitřní bezpečnost Evropské unie a mezinárodní sankční politika. Je vyučující předmětů Soudobé mezinárodní vztahy, Tvorba a analýza zahraniční politiky, Vnitřní a vnější bezpečnost Evropské unie. V roce 2020 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022. V roce 2021 byla vedoucí řešitelského týmu grantového projektu TAČR s názvem Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?

Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

Působí jako odborná asistentka na KMSD. V současnosti se podílí na výuce předmětů Mezinárodní vztahy, Etika, odpovědnost a udržitelnost v moderní společnosti, EU ve světě a Současná světová politika. Vyučuje v anglickém a českém jazyce. Jako výzkumná pracovnice se zaměřuje na témata související s aktérstvím EU, Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU, regionem střední Evropy v EU a s genderem v diplomacii. V těchto oblastech výzkumu nedávno publikovala jako autorka či spoluautorka článek Central Europe (Oxford bibliographies, 2019), kapitolu v knize Uvnitř diplomacie. Jak na genderovou nerovnost v diplomatické službě (Grada, 2020) a články Quo vadis, V4? What is the potential of the Czech Republic to promote its interests within the framework of the V4? (Studia Politologiczne, 2020) a Personální politika jako nástroj státu k prosazení zájmů v mezinárodních organizacích: případová studie České republiky (Acta Politologica, 2021). Od roku 2017 je rovněž koordinátorkou programu Sportovní diplomacie, na kterém FMV VŠE spolupracuje s Českým olympijským výborem.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Je odborným asistentem na KMSD. V roce 2002 získal doktorát v oboru Mezinárodní politické vztahy. Přednáší v kurzech Globální mocenská politika a Vnitřní a vnější bezpečnost EU. Zaměřuje se na problém rozdělení moci v mezinárodním systému, specificky na energetickou bezpečnost a mezinárodní vztahy, bezpečnostní vztahy s důrazem na evropský prostor, rozvoj společné bezpečnostní a obranné politiky EU a aktuální problémy rozvoje evropského integračního procesu. Na tato témata dominantě směřuje svoji publikační činnost. V letech 2018 a 2021 byl spoluřešitel grantu GAČR Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům a od roku 2021 je spoluřešitelem grantu GAČR Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy. V roce 2020 byl členem řešitelské týmu projektu TAČR s názvem Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU a rovněž členem řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022.

Jakub Eberle, Ph.D.

Jakub Eberle, Ph.D.

Je odborným asistentem na KMSD. Předmětem jeho odborného zájmu jsou teorie mezinárodních vztahů, česká a německá zahraniční politika a politika střední Evropy. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Warwick (PhD), University of St. Andrews (MLitt) a Univerzitě Karlově (Bc). Přednášel na univerzitách v Antverpách, Düsseldorfu, Warwicku a Praze. Jakub je autorem dvou monografií o německé zahraniční politice a řady odborných článků publikovaných v předních mezinárodních časopisech, mj. International Political Sociology, Political Geography, Cooperation and Conflict či Journal of International Relations and Development. Je držitelem ocenění za nejlepší dizertaci v oboru mezinárodních vztahů obhájenou na univerzitě ve Velké Británii (2017). Působí také jako ředitel výzkumu pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Je docent na KMSD a ředitelem Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, výzkumného centra na FMV VŠE v Praze. Specializuje se na mezinárodní vztahy Číny, se zaměřením především na vývoj a regionální implementaci iniciativy Belt and Road (BRI). Jeho první knihu The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe vydalo v roce 2020 nakladatelství Routledge. Jeho druhou knihu Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities vydá v roce 2021 stejné nakladatelství. Kromě prací ke vztahům mezi EU a Čínou a úsilí o spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti publikoval také množství článků týkajících se různých témat ve vztahu k BRI, včetně ekonomické diplomacie Číny a její regionální zahraniční politiky. K těmto publikacím patří práce o čínsko-pákistánském ekonomickém koridoru (CPEC), čínské ekonomické diplomacii v ČR, čínském strategickém zajišťování v Perském zálivu, čínském úsilí o normativní moc ve střední Asii a vztazích Číny s Indií. Doc. Garlick vyučuje a přednáší již dvacet let v institucích vyššího vzdělávání v Asii a Evropě, včetně University of the Chinese Academy of Sciences (UCAS) v Pekingu a Ewha Womans University v Soulu.

PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

Vystudovala historii se zaměřením na obecné dějiny novověku a mezinárodní vztahy na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy. Doktorské studium absolvovala v roce 2019, její disertační práce Entente Cordiale: Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898‒1904 vyšla v roce 2020 tiskem. Dlouhodobě se zabývá problematikou dějin mezinárodních vztahů a francouzské zahraniční politiky, vývojem britsko-francouzských vztahů před 1. světovou válkou a problematikou kolonialismu a imperialismu se zaměřením na oblasti Maroka, Egypta a Osmanské říše. Na tato témata publikovala řadu odborných článků. Je členkou redakčního týmu platformy Politikon, zaměřené na boj s fake news. Na KMSD vyučuje předmět Introduction to International Studies and Diplomacy.

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, Ph.D.

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, Ph.D.

Profesorka na Katedře mezinárodních studií a diplomacie. Odborné zaměření: Globální studia, mezikulturní studia, teoretické otázky oboru MV.
Vybrané publikace: Lehmannová, Z., Dubský, Z.: OBSE jako normotvorný aktér v regionálním řízení bezpečnosti – přístup k analýze. Politica Slovaca, 1/2017 pp 5-22. 2017.
Lehmannová, Z.:  Cultural Paradigm Analysis: Comparison of India and Europe. In: India in the Contemporary World. New Delhi : Routledge 2014.
Lehmannová, Z. a kol.:  Paradigma kultur.  Plzeň: A. Čeněk, 2010.
Lehmannová, Z. a kol.:  Formování globálního řádu? Globalizace a global governance. Praha: Oeconomica, 2010.
Funkce v mezinárodních odborných organizacích: Od r. 2000 WFUNA (World Federation of United Nations Associations) předseda národní organizace, WISC (World International Studies Committee) – člen výboru (2000 – 2009); CEEISA (Central and Eastern Europe International Studies Association), president (1998 – 2006); SC SGIR ECPR (Steering Committee of the Standing Group on IR, European Consortium for Political Research) člen výboru (2001 – 2007).

Ing. Aleš Lisa, Ph.D.

Ing. Aleš Lisa, Ph.D.

Je odborným asistentem na KMSD (dříve na Katedře politologie, na níž působil od jejího vzniku v roce 1989). Po studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Středoevropské univerzitě (sociologie) absolvoval několik zahraničních stáží a výzkumných pobytů se zaměřením na problematiku mezinárodních vztahů (University of Southern California), sociálně odpovědný management (BI Norwegian Business School), metodologii vědy (University of Essex). V rámci pedagogické práce působil mimo jiné jako zástupce konsorcia New York State University a evropských univerzit pověřený organizací mezinárodní meziuniverzitní simulace činnosti institucí Evropské unie (EUROSIM) v České republice, a jako organizátor přípravy a realizace mezinárodních letních škol University of Denver a University of St. Thomas (Texas). Dlouhodobě spolupracuje s několika nakladatelstvími na překladech odborných publikací. V pedagogické, badatelské a publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku společensky odpovědného podnikání, environmentální a lokální politiky, modelování a řešení konfliktů.

Ing. Jana Peterková, Ph.D.

Ing. Jana Peterková, Ph.D.

Je absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, doktorské studium v oboru mezinárodní politické vztahy se specializací na kulturní aspekty mezinárodních vztahů. Zabývá se problematikou diplomatických studií se zaměřením na veřejnou a kulturní diplomacii, a dále tématem ekonomické diplomacie a diplomatického protokolu. Je autorkou několika odborných monografií, například Péče o pověst země (2018) a také většího počtu odborných článků.

Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.

Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na KMSD. V únoru 2018 obhájil disertační práci Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů a problematice rozvojového světa, především Asii a Africe, se věnuje i nadále. V anglickém jazyce vyučuje předměty Asie v mezinárodních vztazích a Globální jih v mezinárodních vztazích, v českém jazyce pak Politické problémy rozvojových zemí. Od roku 2020 je členem Akademického senátu FMV a od roku 2021 zastupuje FMV v Agentuře Rady vysokých škol, v jejímž rámci se také angažuje v Komisi pro vzdělávací činnost.

Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D.

Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D.

Absolvoval v roce 2017 doktorské studium Mezinárodních politických vztahů na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Je odborným asistentem na KMSD a akademickým ředitelem bakalářského a magisterského programu International and Diplomatic Studies vyučovaného v angličtině. Vyučuje zejména teorie mezinárodních vztahů, ale také v kurzech o nestátních aktérech, globalizaci či severských zemích v mezinárodních vztazích. Mezi jeho odborné zájmy patří teorie mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnost, emoce a strach, nejistota a iracionalita, severské země a neutralita. Dr. Rolenc se podílel na několika grantových projektech, včetně grantu GAČR a interních projektů VŠE. Účastnil se řady mezinárodních akcí, například výročních konferencí International Studies Association, konferencí Central and East European International Studies Association a Standing Group on International Relations of the European Consortium for Political Research (ECPR) a několika metodologických škol ECPR. Je spoluautorem článku „Actorness and Legitimacy of the European Union“ v časopise Cooperation and Conflict (2012). Za svou publikační činnost získal třikrát cenu rektora VŠE.

Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D.

Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D.

Je odborným asistentem na KMSD. Zajímá se o komparativní a mezinárodní politickou ekonomii, střední a východní Evropu a ekonomickou dimenzi evropské integrace. Vystudoval globální studia, politologii a mezinárodní vztahy na Lipské univerzitě (Dr. phil.), Univerzitě Karlově (Ph.D.) a Vratislavské univerzitě (Mgr.). Daniel publikoval řadu odborných textů, mimo jiné v časopisech Journal of International Relations and Development, New Perspectives a Critical Sociology. Je členem redakčního týmu Czech Journal of International Relations. Působí také jako výzkumník pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D.

Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D.

Vystudovala mezinárodní politické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vyučuje mezinárodní právo veřejné, diplomatické a konzulární právo, mezinárodní ekonomické právo. Odborně se zabývá zejména problematikou lidských práv a mezinárodních sankcí. Je členkou výboru České společnosti pro mezinárodní právo, členkou redakční rady Czech Yearbook of Public and Private International Law, členkou International Law Association.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Odborně se zabývá dějinami mezinárodních vztahů, diplomacie a české zahraniční politiky. Z této problematiky v poslední době publikoval: Diplomacie – teorie, praxe, dějiny. 3. vyd., Plzeň 2018; V silokřivkách mezinárodních vztahů: Mezinárodní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu od jeho vzniku po vstup do EU. Praha 2018; Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin. Plzeň 2020; Smlouvy, pakty, dohody. Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů. 3. vyd. Praha 2020.

Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D.

Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D.

Vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze a česko-německou mezikulturní komunikaci a skandinavistiku se zaměřením na dánštinu na Univerzitě Karlově. Nyní působí jako odborná asistentka na KMSD při Vysoké škole ekonomické, kde vede kurzy o migraci v mezinárodních vztazích, EU jako aktérovi nebo globalizaci. Její výzkumné zájmy zahrnují analýzu diskurzu, mezinárodní migraci, svobodu pohybu, schengenský prostor, azylovou politiku, energetiku, státní suverenitu, koncept hranic a solidaritu. Jako řešitelka se úspěšně ucházela o dva granty poskytované GAČR zaměřené na energetickou politiku. V minulosti pracovala pro řadu neziskových organizací, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti (Probační a mediační služba).

doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D.

doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D.

Absolvoval Fakultu národohospodářskou VŠE v Praze (2002), Fakultu humanitních studií UK v Praze (2008) a doktorská studia na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (2011). V pedagogické činnosti se především věnuje komparativní politologii a problematice rozhodovacího procesu v politice. Mezi hlavní témata jeho vědecko-výzkumné činnosti patří politicko-ekonomické faktory hospodářské politiky a kvalita institucionálního uspořádání, lobbing a zájmové skupiny, korupce, financování politických stran a kampaní, kvalita vládnutí (governance). V minulosti se podílel na několika výzkumných projektech, zejména na projektu GAČR 16–11210S „Prostor korupčních možností v České republice“ (2016-2017) a podílel se na mezinárodním projektu COST CA15207 – “Professionalization and Social Impact of European Political Science” (2016-2020). Je spoluautorem několika odborných článků indexovaných v zahraničí v databázi Scopus a Web of Science, je autorem monografie vydané nakladatelstvím SLON a spoluautorem monografie vydané nakladatelstvím Palgrave.

Jaroslav Weinfurter, M.A., M.Sc., Ph.D.

Jaroslav Weinfurter, M.A., M.Sc., Ph.D.

Je odborným asistentem na KMSD. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Aberdeen (M.A., M.Sc.) a na Metropolitní univerzitě v Praze (Ph.D.). Mezi jeho odborné zájmy patří teorie mezinárodních vztahů a teorie mezinárodní bezpečnosti, nahlížené z celé řady jiných oborů, příbuzných i vzdálených. Ve své výzkumné práci se věnuje především problematice prostorovosti, a to ve všech jejích organizačních, strukturálních, bezpečnostních, společensko-politických, mezinárodně-politických a atmosférických rysech. Regionálně se pak zaměřuje zejména na postkoloniální svět, konkrétněji na oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Je autorem monografie a odborných článků publikovaných v prestižních časopisech jako např. Journal of International Relations and Development. Na katedře vyučuje kurz komparativní politiky.