Státní zkoušky a obhajoby na KMSD

Před státní zkouškou a obhajobou se studenti zapisují na samostatné předměty – státní zkoušky a obhajoby prací v InSIS.

Bakalářské studium

Mezinárodní studia – diplomacie – státní bakalářská zkouška (dílčí státní zkouška) – MSB
Obhajoba bakalářské práce – 2OBP

Navazující magisterské studium

Státní zkouška z programu Mezinárodní studia a diplomacie (dílčí státní zkouška)  – MS3_1
Státní zkouška z oboru Mezinárodní politika a diplomacie (dílčí státní zkouška)  – MP3_1
Obhajoba diplomové práce – 2ODP

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie

Státní zkouška z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie (dílčí státní zkouška)  – 2ED
Souborná zkouška z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie – 2ED2

Doporučujeme studentům zapisovat si státnicové předměty co nejdříve, nejlépe na začátku semestru, ve kterém chtějí státní zkoušku skládat nebo obhajovat svoji práci. Nejpozději je nutné být na státnicový předmět zapsán v den, kdy se odevzdávají závěrečné práce (viz fakultní harmonogram). Skutečnost, že je student zapsán na státnicový předmět, neznamená, že se musí přihlásit také na konkrétní termín zkoušky (může se rozhodnout zkoušku vykonat až v dalším období).

Z počtu zapsaných studentů katedra vychází při vypisování kapacity termínů zkoušek. V InSIS si zapsaní studenti mohou nastavit automatické informování o všech vypsaných termínech.

Státní zkoušky a obhajoby probíhají ve zkouškovém období tak, jak je stanoví harmonogram VŠE.

V InSIS v sylabech jednotlivých státnicových předmětů.

  • Doklad totožnosti.
  • Vytištěnou schválenou žádost o splnění všech předmětů studijního plánu (InSIS – Portál studenta – Kontaktní centrum). Předám ji dozoru v místnosti, kde se budu připravovat na státní zkoušku.

Studenti vkládají své bakalářské a diplomové práce do InSISu. Poté jim InSIS e-mailem potvrdí korektní vložení práce.

Originál podpisu na Prohlášení v tištěné verzi práce je nahrazen akcí v InSISu v průběhu odevzdávání.

Je kontrolováno, zda název uvedený ve vložené práci plně odpovídá názvu uvedenému v zadání práce tak, jak bylo podepsáno studentem, vedoucím práce, vedoucím katedry a děkanem FMV.

Termíny odevzdání stanoví fakultní harmonogram.

Obhajoba v květnu/červnu 2024 – odevzdání práce do 26. 4. 2024
Obhajoba v srpnu/září 2024 – odevzdání práce do 28. 6. 2024

(V případě pozdního odevzdání se má za to, že student odevzdává práci pro obhajobu v dalším období. Např. při termínu odevzdání 24. 4. 2020 může katedra přijmout práci odevzdanou 27. 4. 2020 s tím, že obhajoba takové práce proběhne nikoliv v květnu/červnu 2020, ale v září 2020.)

Obhajoba závěrečné práce probíhá před komisí v termínu, na nějž je student přihlášen katedrou (aby bylo zajištěno, že student bude obhajovat svoji práci před komisí, ve které zasedá jeho vedoucí, ve výjimečných případech oponent práce). Obhajoba začíná stručným úvodním slovem prezentací studenta k obhajované práci (cca 5 minut). Student představí stanovený cíl práce, postup vedoucí k jeho dosažení a zjištěné závěry. Následuje seznámení komise a studenta s posudkem vedoucího a oponenta práce. Student má prostor se k posudkům vyjádřit. Posledním pravidelným bodem obhajoby je rozprava nad otázkami, které byly položeny v posudcích. Obhajoba probíhá bez použití powerpointové (nebo jiné počítačové) prezentace. V průběhu obhajoby mohou studenti nahlížet do přinesených podkladů (např. podkladů k posudkům nebo k otázkám položeným v posudcích).

V případě online obhajoby:

Obhajoba závěrečné práce musí proběhnout i v případě, že vedoucí nebo oponent, případně oba, nedoporučí práci k obhajobě. V případě, že se komise usnese, že předložená práce bude hodnocena jako nevyhovující, rozhodne současně, zda práce má být přepracována, resp. zda bude změněno téma práce, případně i vedoucí práce.

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na webu FMV