O katedře

Katedra mezinárodních studií a diplomacie (do roku 2020 Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka) je nejstarším akademickým pracovištěm zaměřeným na výuku a výzkum mezinárodní politiky a diplomacie v České republice. Od svého vzniku v roce 1991 připravuje specialisty pro oblast veřejné správy, zejména vnějších politických a ekonomických vztahů ČR, mezinárodních organizací a médií se zaměřením na mezinárodně politické a zahraničně politické otázky. Jeho absolventi, kteří vedle odbornosti v oblasti mezinárodně politických vztahů disponují i rozsáhlými znalostmi a dovednostmi v ekonomických otázkách a znalostí 2-3 světových jazyků, se velmi dobře uplatňují rovněž v soukromé sféře.

V současnosti Katedra mezinárodních studií a diplomacie zajišťuje výuku v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Mezinárodní studia a diplomacie. Všechny programy realizuje také v angličtině pod názvem International and Diplomatic Studies. Zároveň katedra zajišťuje výuku předmětů zaměřených na mezinárodní politiku a diplomacii pro další studijní programy Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

V rámci pedagogické činnosti Katedra mezinárodních studií a diplomacie usiluje o naplňování vysokých mezinárodních standardů. Díky tomu její absolventi dosahují vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních na navazující obory na zahraničních vysokých školách, včetně těch nejprestižnějších jako London School of Economics v Londýně nebo Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevě.

Ve své výzkumné a publikační činnosti se Katedra mezinárodních studií a diplomacie zaměřuje na obecné trendy ve světové a evropské politice. V návaznosti na odkaz Jana Masaryka, československého diplomata a prvního ministra zahraničí po druhé světové válce, katedra sleduje též dopady těchto trendů na postavení České republiky v mezinárodních vztazích a na českou zahraniční politiku. V uvedených otázkách poskytuje též analytické a konzultační služby.

Jak v pedagogické, tak i ve vědecké činnosti, klade Katedra mezinárodních studií a diplomacie důraz na rozvoj kontaktů s domácími i zahraničními pracovišti. V rámci ČR dlouhodobě prohlubuje spolupráci zejména s Ministerstvem zahraničních věcí a s Ústavem mezinárodních vztahů. Ze zahraničních akademických a výzkumných pracovišť k jeho partnerům patří např. Diplomatická akademie ve Vídni, Univerzita v Hamburku (Fakulta ekonomických a společenských věd), Sciences Po v Paříži či MGIMO v Moskvě. Stále intenzivnější je rovněž kooperace se slovenskými institucemi, např. Ústavem politických věd Slovenské akademie  věd nebo universitou Mateja Bela v Bánské Bystrici.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie je aktivně zapojena rovněž do činnosti Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR), Asociace pro studium mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě (CEEISA), Asociace škol mezinárodních vztahů a dalších odborných sítí a seskupení.