Lobbing a rozhodovací procesy – vedlejší specializace (2RP)

Co nabízíme

  1. Získáte hlubší znalost a pochopení problematiky lobbingu, vytváření politik a rozhodovacích procesů v širších souvislostech, zahrnujících i otázky etiky, dobrého vládnutí a komunikace.

  2. Propojíte ekonomické znalosti s politickými souvislostmi.

  3. Budete umět analyzovat a pochopíte roli a zájmy veřejné správy a zainteresovaných aktérů soukromého i neziskového sektoru.

  4. Pochopíte roli formálních i neformálních institucí a principy dobrého vládnutí a transparentnosti.

  5. Zjistíte, jaká jsou hlavní rizika a selhání, která jsou s vytvářením politik a rozhodovacími procesy spojena.

  6. Chcete v budoucnu pracovat v orgánech státní správy a samosprávy, firemním sektoru, finančních a analytických institucích, nevládních organizacích.