Dr. Dubský, dr. Votoupalová a Bc. Vítková jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. a Bc. et Bc. Alžběta Vítková členkami týmu tříletého projektu GAČR „Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy“ (21-04317S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha.

Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu přenosu a konvergence energetických diskurzů EU a členských států. Projekt odpovídá na hlavní otázku: Proč reformy energetické politiky členských států jdou dále nad legislativní rámec EU?

Abstrakt: Změny v energetických politikách členských států EU nelze vysvětlit pouze tlakem vyvíjeným legislativou EU nebo obecněji výzkumem formálních pravomocí orgánů EU v této oblasti. Tento projekt se zaměřuje na zkoumání dopadu energetického diskurzu EU (zejména s ohledem na energetickou bezpečnost) na vybrané členské státy EU (Česká republika, Německo, Francie, Itálie a Švédsko) v časovém období 2014–2022 při využití diskurzně-historického přístupu. Tvrdíme, že analýza interakce mezi energetickými diskurzy evropských institucí (konkrétně Evropské komise a Evropského parlamentu) a energetickými diskurzy členských států vysvětluje zásadní změny v pohledu členských států na potřebu změn energetických politik (jako jsou změny v energetickém mixu).