Publikační úspěchy studentek na KMSD

V uplynulém roce se několika studentkám na KMSD podařilo zaujmout s výstupy jejich kvalifikačních prací na celostátních serverech a také na celostátní konferenci. Svým svědomitým a trpělivým přístupem prokázaly, že úsilí vynaložené do psaní závěrečných prací nemusí končit obhajobou, ale může vést i ke zviditelnění jejich tvůrčí činnosti a k navázání dalších profesních kontaktů i mimo prostředí školy. Tímto k publikačním úspěchům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů, a to nejen při dalším rozvoji vlastních nápadů.

Bc. Lucia Csajková

Článok, ktorý som mala možnosť publikovať na portáli Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, sa zakladal na teoretických vedomostiach z bakalárskej práce, ktorá získala ocenenie ESOP (Excelentné študentské odborné práce) na VŠE. Článok niesol názov „Bude environmentálna politika Joea Bidena naozaj multilaterálna?“ a mal za úlohu analyzovať jednanie Joea Bidena po nástupe do úradu v oblasti environmentálnej politiky. Analýza vyplývala z pôsobenia Joea Bidena ako viceprezidenta počas prezidentského mandátu Baracka H. Obamu, ako aj z jeho súčasného prezidentského mandátu. Zakladal sa na predpoklade, že environmentálna politika sa počas jeho prezidentského mandátu bude prikláňať skôr k multilateralizmu. Následne sa článok pokúsil z nadobudnutých poznatkov načrtnúť vývoj environmentálnej politiky najmä vo vzťahu k Európskej únii a V4.

Teoretické východiská bakalárskej práce sú použité aj pri spolupráci s medzinárodnou výskumnou skupinou na písaní článku pre špeciálne vydanie The Hague Journal of Diplomacy. V rámci spolupráce na písaní článku som sa okrem iného zúčastnila workshopu, na ktorom participovali odborníci v oblasti vesmírnej diplomacie. Na tomto workshope som mala možnosť vystupovať v roli diskutujúceho, a poskytnúť tak spätnú väzbu pre pridelený text.

Bc. Natálie Češková

S mou bakalářskou prací na téma „Přístup českých nevládních aktérů do rozvojové politiky EU“ jsem v dubnu 2021 vystupovala na akci NGO Market 2021 – Týden pro neziskový sektor pořádané organizací Forum 2000. Bakalářská práce se věnuje neziskovým organizacím a jejich lobbingu v rámci rozvojové politiky Evropské unie. Debata, které jsem se účastnila, se týkala právě lobbingu a nesla název „Jak prosadit dobro? Efektivní lobbing v neziskovém sektoru“. Debatu moderoval Karel Škácha z Nadačního fondu proti korupci a dále se mnou diskutovali také zástupci českých neziskových organizací – Tomáš Komm z Člověka v tísni, se kterým jsem spolupracovala také na své bakalářské práci, Pavel Přibyl z Fóra pro rozvojovou spolupráci FoRS a Sabina Malcová z Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS. Tato příležitost mi umožnila debatovat s předními představiteli neziskových organizací v České republice. Každý z nich se zaměřoval na to, jak jejich organizace pojímá lobbing a jak je tato technika pro ně důležitá. Má bakalářská práce přinesla teoretické ukotvení lobbingu v české i zahraniční literatuře a také zahraniční pohled na lobbování EU díky závěrům z rozhovoru s Ricardem Robou z Evropské konfederace pro pomoc a rozvoj CONCORD.

Bc. Vanesa Garová

Transformácia verejnej diplomacie na sociálnych sieťach prispela k rozšíreniu politického diskurzu, a tým tiež podporila aktivitu populistických lídrov, ktorí tak jednoduchšie dokážu získať priazeň širokého publika. Cieľom mojej bakalárskej práce s názvom „Donald J. Trump a populizmus v roku 2020 – verejný diskurz na Twitteri“ bolo porozumieť populistickým tendenciám komunikácie Donalda Trumpa v témach zahraničných vzťahov počas jeho posledného roku v úrade. Donald Trump svojimi tweetmi dokázal podnietiť milióny ľudí po celom svete, aj napriek v skutku nekonvenčnému spôsobu komunikácie a jeho vplyv na určitú časť spoločnosti je nemožné poprieť. Tieto online príspevky ale neboli iba slovami a prejavmi – mali v sebe zámery, moc, ovplyvnili názory, vyvolávali pocity, nenávisť, konflikty a podporili polarizáciu spoločnosti. Boli tiež zasadené do kontextov, ktoré urážajú a útočia na oponentov, destabilizujú demokratické postupy, rozširujú strach a frustráciu, či šíria nepravdivé informácie.

Po získaní ocenenia v súťaži Excelentní studentské odborné práce 2021 (ESOP) sa na základe môjho textu podarilo publikovať článok na portáli spoločenskovedného časopisu e-Polis.cz s názvom „Online prezident: Zahraničnopolitický populizmus Donalda Trumpa na Twitteri„. Článok vychádza z bakalárskej práce a zameriava sa na najrozšírenejšie kategórie populistickej komunikácie, používané v twitterovej diplomacii bývalého prezidenta. Analýza samotných príspevkov pozostávala zo starostlivo vytvoreného dátového súboru, ktorý je spolu s textom práce k dispozícii na stránkach VŠE a Researchgate.

Bc. Terézia Marušáková

V akademickom roku 2020-2021 som získala ocenenie v súťaži ESOP (Excelentní studentské odborné práce VŠE) za moju záverečnú bakalársku prácu „Vonkajšia legitimita EÚ: Agenda 2030„, ktorú som vypracovala na Stredisku medzinárodných štúdií Jana Masaryka (dnes Katedra medzinárodných štúdií a diplomacie). Aj vďaka získanému oceneniu a relevantnosti študijného odboru, téma mojej práce oslovila najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii euractiv.sk, kde mi bolo umožnené uverejniť článok vychádzajúci práve z mojej bakalárskej práce, na tému „Uznanie Únie ako hráča v OSN je stále problematické„.

Článok sa zaoberá úlohou EÚ pri rokovaniach o Agende 2030 a cieľoch udržateľného rozvoja, ktoré sú mimoriadne dôležité a relevantné. Presadzovanie tzv. „zelených tém” udržateľného rozvoja a dosahovanie klimatických cieľov, patrí totiž medzi najvyššie priority EÚ. Vzhľadom na špecifické postavenie EÚ ako medzinárodného aktéra a statusu pozorovateľa na pôde OSN, je jej pozícia v medzinárodnej sfére pre niektorých aktérov problematická a nejasná. To však EÚ nebránilo v presadzovaní svojich priorít. EÚ sa pri formulácii Agendy 2030 podieľala na tvorbe cieľov, spolupracovala s inými regionálnymi organizáciami ako aj obhajovala vlastné priority. EÚ sa tak darí v dnešnej dobe nielen uvádzať do praxe ciele udržateľného rozvoja, ale stáva sa lídrom v presadzovaní environmentálnych politík.

Ing. Denisa Novotná

Diplomová práce s názvem „Vodní diplomacie – případová studie Říční komise Mekong” získala na Katedře mezinárodních studií a diplomacie nominaci do třetího ročníku celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí. Dále se autorce podařilo publikovat výstup na zpravodajském portálu ekolist.cz pod názvem „Čína jako hrozba pro udržitelnou spolupráci v povodí Mekongu„, který se objevil na úvodní straně tohoto webu.

Publikovaný text a samotná diplomová práce se věnuje spolupráci členských zemí Říční komise Mekong. Rozbor cílů jednotlivých zemí poukázal na rozdílné zájmy ve využívání řeky, které se komise snaží sladit a vytvořit optimální řešení, které by byly přijatelné všemi stranami. Práce upozorňuje na hlavní faktory sporů, a to využívání řeky jako zdroj pro výrobu elektrické energie důležitý především pro Laos a Thajsko nebo jako primární zdroj pro zemědělskou produkci, který preferují Kambodža s Vietnamem. Spolupráci také výrazně ovlivňuje jednání Číny na horním toku řeky Mekong. Nicméně poukazuje i na rostoucí a často opomíjené environmentální problémy v podobě narušení přirozených ekosystémů, poklesu sedimentu, degradace půdy či odlesňování. Práce potvrdila, že ačkoliv spolupráce uvnitř komise odpovídá rámci vodní diplomacie, napětí mezi státy neustále roste.